Allies metod för marknadsundersökningar

Allies Insight är ett marknadsundersökningsföretag i Stockholm vars verktyg och analysmetod har sin grund i en genuin jakt på äkta insikter, vetenskaplighet och internationell överenskommelse för värdering av ett varumärke (ISO 10668). Metoden är fortfarande unik, även om vi välkomnar att flera aktörer försöker efterlikna oss.

Metoden Associationshjulet™ kombinerar fördelarna med den kvalitativa metodens öppna och ostyrda svar med den kvantitativa metodens mätbarhet. Den bygger på att respondenten själv skapar innehållet i undersökningen genom sina egna spontana associationer till skillnad från mer traditionella marknadsundersökningar där frågekonstruktionen görs utifrån den kunskap som konstruktören har tillgång till.

Detta gör Allies undersökningsmetod högst avsevärt mer relevant då den på ett tydligt och korrekt vis speglar varje enskild individs åsikt och spontana uppfattning om ett specifikt ämne, företag eller varumärke. Man eliminerar därmed risken att bara bekräfta vad man tidigare misstänkt.

Respondenterna får uttrycka sig helt fritt och själva prioritera och värdera sina egna ord. På så sätt mäter vi det som verkligen är relevant och vi får ett underlag som är både brett och djupt och som går att jämföra över tiden. Genom att respondenterna även får motivera sina egna svar skapas ett stort fördjupningsmaterial av förslag och idéer.

Vi använder oss av ett egenutvecklat analysverktyg som är webbaserat vilket gör att vi på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan hantera de flesta typer av undersökningar. Metoden lämpar sig mycket väl för alla former av webbaserade undersökningar såsom varumärkesundersökningar, marknadsundersökningar, kundundersökningar och medarbetarundersökningar.

 • Vi mäter det som är relevant och genererar insikter
 • En unik metod som fångar det som traditionella undersökningar sällan kan
 • En mätmetod för den fria tanken – öppet, ostyrt och kvanitifierbart
 • Tränger ned på djupet och ger respondenterna möjlighet att utveckla sitt resonemang
 • Snabb uppstart då vi låter respondenterna till stor del själva utforma sitt frågeformulär
 • Resultat som är lätta att ta till sig – värderade ordmoln, associationskartor och andra intuitiva insiktverktyg

Våra undersökningar:

”Vi har fått svar på flera frågor som vi inte visste att vi borde ställa”

– HSB

BRAND INSIGHT

Med Brand Insight gör vi en genomlysning av ert varumärkes DNA; vi tar reda på hur varumärket (företag, produkt eller dylikt) upplevs av dess intressenter. Det ger en ovärderlig bild av komponenterna som bygger ert varumärke samt visar ett tydligt samband mellan affären och hur varumärket upplevs. Med Allies unika metodik, Associationshjulet™, mäter vi det som är relevant och levererar ett resultat som är lätt att ta till sig. Brand Insight ger på ett kostnads- och tidseffektivt sätt en kondenserad bild av intressenternas faktiska upplevelse av varumärket. Ett strålande verktyg och en perfekt plattform för det fortsatta varumärkesarbetet och för en kontinuerlig tracking.

CUSTOMER INSIGHT

En Customer Insight ger på ett kostnadseffektivt sätt en nyanserad bild av era kunders kravspecifikation inom er bransch och hur väl ni lever upp till dessa krav. Vi hjälper er att kartlägga era kunder och stämmer löpande av hur de upplever att ni klarar av att uppfylla deras krav och önskemål. Genom vår metod blir det möjligt att se vad de tycker är viktigast samt vad som krävs i de fall ni inte lever upp till deras förväntningar. Med andra ord tar vi era befintliga kunder till hjälp för att utveckla ert affärskoncept. Deras svar visar tydligt var ni kan göra förändringarna som ger störst effekt – till skillnad från era konkurrenter vet ni vad kunderna vill ha.

MARKET INSIGHT

En Market Insight ger på ett kostnadseffektivt sätt en nyanserad bild av marknadens viktigaste framgångsfaktorer inom en specifik bransch och hur ni står i förhållande till era konkurrenter. Den ger även en unik inblick i hur olika aktörer har valt att positionera sig samt var det finns möjligheter att hitta en egen unik position.

EMPLOYEE INSIGHT

En Employee Insight är en medarbetarundersökning där vi med hjälp av metoden associationshjulets öppna och ostyrda karaktär kan få fram hur medarbetarnen upplever sin situation inom organisationen. Vi kan dessutom identifiera vilka hinder eller problem de upplever i sin vardag.

CULTURE & VALUES INSIGHT

Vid en Culture & Values Insight tar vi reda på hur företagets kultur och värderingar upplevs internt.
Vad kännetecknar kulturen inom företaget? Med största sannolikhet har ditt företag redan en rad inbyggda värderingar – men är de rätt, är de tydliga nog, behöver de påverkas eller förändras?
En Culture & Values Insight ger ledningen säkerheten att starta ett projekt för att sätta kulturen inom ett företag och samtidigt få nöjdare medarbetare.
Vissa delar av värderingsprocessen sker tillsammans med hela eller delar av personalen i halv- eller heldagsworkshops.

SUSTAINABILITY INSIGHT

Med Ansvarshjulet gör vi en genomlysning av en branschs unika ansvarsfrågor och i vilken utsträckning företaget lever upp till dem i intressenternas ögon. Ansvarshjulet ger även möjlighet till förbättringsförslag från intressenterna. Det ger en ovärderlig bild av komponenterna som bygger ditt företags ansvarsposition.
• En mätmetod för den fria tanken – öppet, ostyrt och kvanitifierbart
• Vi mäter det som är relevant och genererar insikter
• En unik metod som fångar det som traditionella undersökningar sällan kan
• Tränger ned på djupet och ger respondenterna möjlighet att utveckla sitt resonemang
• Resultat som är lätta att ta till sig

PERSONAL INSIGHT

Vid en Personal Insight gör vi med hjälp av metoden Associationshjulet en genomlysning av det personliga varumärket – vi tar reda på hur en person upplevs av dess intressenter. Undersökningen kan fungera som ett verktyg vid Personal Due Diligence och för förvaltning av det personliga varumärket.
Kartläggning av det personliga varumärket i relevanta målgrupper ger en ovärderlig bild av komponenterna som bygger det personliga varumärket som t.ex styrkor och svagheter, egenskaper och framtoning, ledarstil, erfarenhet och förtroende.

Vill du veta mer om våra undersökningar och analyser?

Intressentanalys och intressentdialog

 • "Be the change you want to see in the world"

  Gandhi
 • "The ones crazy enough to think they can change the world are the ones who do"

  Apple
 • "Did you give the world some love today?"

  Doris
 • "Create something to make the world awsome"

  Kid President
 • "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"

  Eleanor Roosevelt
 • "Give the world a reason to dance"

  Kid president
 • "Not all that can be counted counts and not all that counts can be counted"

  Albert Einstein
 • "Culture eats strategy for breakfast"

  Peter Drucker
 • "If it doesn’t make the world better – don’t do it"

  Kid President
 • ”Plan for the future, because that’s where you are going to spend the rest of your life”

  Mark Twain
 • "Om man är stor måste man vara snäll"

  Astrid Lindgren
Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!