Insight & Innovation

Organisationens intressenter avgör dess framgång. Ingen organisation är en isolerad ö. Intressentdialog står idag ofta i centrum när företag och organisationer anpassar sig till sin omvärld.

Mycket finns att vinna på det nya perspektivet, då intressenterna oftast sitter på kunskap, insikter och synsätt som kan hjälpa företag och organisationer att förstå sig själva, sina relationer, sina utmaningar och möjligheter. Intressenterna hjälper till med innovation och med att bidra till förändringsarbeten, affärsutveckling och riskidentifiering.

Allies genomför intressentdialoger utifrån internationella riktlinjer för hållbart företagande utpekade av EU och med vår egenutvecklade metod Insiktshjulet™. Den väl beprövade metodikens styrka ligger i att metoden inte styr intressenterna i hur de ska svara, utan använder deras egna spontana tankar, åsikter, associationer, förväntningar, krav eller synpunkter för att skapa förståelse, insikter och förbättringsförslag för det som intressenterna själva anser är viktigast.

Metoden ger därmed ett ovärderligt utifrån-in eller nedifrån-upp perspektiv och insikter som väsentligt effektiviserar, fördjupar och säkerställer de processer som dialogen berör.

Allies har mångårig erfarenhet av att genomföra komplexa intressentanalyser och intressentdialoger med både Svenskt och internationellt perspektiv, på flera språk samtidigt.

Intressentdialogens värde avgörs av den föregående intressentanalysen – analysen som visar vilka som är verksamhetens/projektets viktigaste intressenter. Med rätt ambition i intressentanalysen kan intressentdialogen bli navet för organisationens utveckling och styrning och en källa till inspiration för alla som arbetar med utvecklings- och förändringsfrågor.

Intressentdialogen är ett viktigt verktyg oavsett om det handlar om företagskultur, förändringsarbete, varumärke, affärsutveckling eller hållbarhetsarbete. Genom dialogen kan organisationen bättre förstå sin omvärld, sina utmaningar och möjligheter och snabbare få med fler på tåget i en agil och snabbfotad process.

Internationella standarder för hållbart företagande, inte minst GRI (Global Reporting Initiative) föreskriver att intressentanalysen och intressentdialogen med fördel kopplas till analys av värdekedjan och leverantörskedjan.

Intressentdialog är en vidareutveckling av traditionella marknadsundersökningar. Den stora skillnaden ligger i just dialogbegreppet. En central tanke är att löpande göra återkoppling till intressenterna efter varje inhämtning av kunskap. På så sätt stärks relationen till intressenterna på samma gång som de blir mer villiga att bidra till dialogen i ett nästa steg.

För ett effektivt arbete är det fördelaktigt om man genomför dialogen med en bredd av intressenter vid ett och samma tillfälle, och gärna centrerat kring en och samma huvudfrågeställning. På så sätt koncentrerar man företagets eller organisationens dialog och kunskapsinhämtning istället för att som i många fall i dagsläget att det görs sporadiskt, ad hoc och med olika ansvariga internt.

Dialogarbetet syftar till att vara den syresättning organisationen behöver för att ligga nära intressenterna och kunna respondera genom hela verksamheten. De mest framgångsrika bolagen är de som är skickliga på att förstå sina intressenter, anpassa verksamheten och ge intressenterna nya insikter tillbaka genom de värden organisationen skapar.

Mer inom Insight & Innovation