Ett meningsfullt fundament

Arbetet med att verka för hållbara medarbetare börjar med företagets grundläggande existensberättigande – varför vi finns till och hur vår affärslogik samverkar med vilka vi är och vad vi tror på liksom vilken nytta vi skapar i samhället och hur vi bidrar till en hållbar utveckling.

Arbeta för att skapa en arbetsplats där de mår bra och vill stanna och utvecklas.

Attraktionskraft

Nästa steg är att attrahera de personer som delar organisationens värdegemenskap, som inspireras av organisationens uppdrag och som har förmågan, viljan och kraften att göra ambitionerna till verklighet. Vare sig dessa personer redan finns i organisationen eller är utanför den.

Medarbetarinsikt

Det gäller att verkligen lyssna på sina medarbetare, lära sig förstå dem, vad som är viktigt för dem och arbeta för att skapa en arbetsplats där de mår bra och vill stanna och utvecklas. Genom att anpassa organisationen efter dem som verksamheten bäst behöver blir organisationen en givande och näringsrik jordmån att blomstra i.

Om man vill nyttja människans absolut mest överlägsna tillgång, hjärnan, behöver man i möjligaste mån skapa ett arbetsklimat och arbetsvillkor som gör ett tillräckligt självstyrande möjligt.

Arbetsvillkor

En annan viktig faktor är att kunna påverka sitt arbete är att skapa en balans mellan arbetsliv och fritid. Det betyder inte nödvändigtvis att man arbetar på jobbet nio till fem och sedan inte får arbeta hemma. Det kan snarare innefatta sådant som flexibla arbetstider och flexibla arbetsplatser. Eller överenskomna förhållningssätt som Rowe – “Results Only Work Environment”- där antalet timmar eller var du arbetar inte är det viktiga utan hur väl du levererar på överenskomna resultat.

Vissa fungerar bäst i hemmamiljö, andra på kaféer, Vissa funkar bäst på morgonen, andra på kvällen. Vissa mår bäst av att arbeta själv andra fungerar bäst i team. Om man vill nyttja människans absolut mest överlägsna tillgång, hjärnan, behöver man i möjligaste mån skapa ett arbetsklimat och arbetsvillkor som gör ett tillräckligt självstyrande möjligt.

Lärande och utveckling

För att säkerställa att medarbetarna fortsätter att vara verksamhetens främsta resurser behöver man skapa ett program för ständigt lärande och utveckling så att företaget och medarbetarna kan växa tillsammans. Att få utvecklas och uppleva att man är riktigt duktig på något är en viktig motivationsfaktor.

Varje medarbetare behöver förstå vad som förväntas av dem och ges förutsättningarna för att lyckas.

Stödsystem och processer

Man behöver ha rätt stödsystem för att möjliggöra för dessa personer att kunna utföra sitt arbete så effektivt och givande som möjligt. Människor som upplever en känsla av meningsfullhet och inspiration i arbetet ger mer inte bara på jobbet utan även efter.

Medarbetarskap

Varje medarbetare behöver förstå vad som förväntas av dem och ges förutsättningarna för att lyckas. Genom att ges möjligheten att få en insikt i den större bilden, att förstå sin roll i helheten, ges klara mandat och träning i självledarskap så blir även stora utmaningar givande när man har fått förutsättningarna som krävs för att lyckas.

Alla människor vill veta att de skapar värde. Allt för sällan får de bekräftelse på det.

Ledarskap

Ledarskapet är viktigt för att skapa rätt förutsättningar för hållbara medarbetare. Under industrialismens högtid var det viktigare att som chef arbeta med “management” dvs att hantera människor som delar i ett maskineri där det var viktigt att Olle stod vid maskin A prick klockan 06:00, Berit vid maskin B 06:05 och Bengt vid maskin C 06:07 för att produktionen skulle vara så effektiv som möjligt. Idag krävs management allt mer sällan.

Ofta har robotar tagit över de förhållandevis enkla roller som Olle, Berit och Bengt hade. Nu vill man hellre engagera människans hjärna och hjärta och då krävs ledarskap och ett coachande förhållningssätt. Inte att detaljstyra varje moment utan att peka ut riktningen och sedan bana väg för, motivera, uppmärksamma och leda medmänniskorna i organisationen mot en tydlig vision.

En autentisk kultur

Kulturen behöver bygga på vad som är genuint. Människor avslöjar snabbt varje chimär. Allies har ett särskilt verktyg för att identifiera den sanna kulturen och dess underliggande värderingar. Sedan behöver man vara trogen sin kultur. Den ska gälla alla i organisationen, genomsyra hela verksamheten och manifesteras i det dagliga arbetet. På så sätt blir också medarbetarna (genom ”employee branding”) levande bevis på att varumärket är genuint och håller vad det lovar.

Feedback och återkoppling

Alla människor vill veta att de skapar värde och hur de kan utvecklas. En viktig faktor för hållbara medarbetare är att få snabb, ärlig och konstruktiv feedback i det dagliga arbetet. Inte bara på utvecklingssamtalen och inte bara från chefer utan även från andra kollegor. Feedback är ett bra sätt för att bidra till en lärande organisation med människor som har stort förtroende och respekt för varandra. Många undviker att ge feedback för att man känner sig osäker på hur man gör det på bästa sätt. Att lära organisationen hur bra feedback levereras och uppmuntra och bygga en konstruktiv feedbackkultur kan göra underverk för organisationen.

Mer inom People & Activation