Sustainability & Growth

CSR, (corporate social responsibility) ett företags samhällsansvar eller socialt ansvarstagande är vanliga begrepp som används för att beskriva hur företag och organisationer bidrar till en hållbar utveckling och skapar samhällsnytta. Vi på Allies har valt att kalla det hållbart företagande och att lyfta frågan till att omfatta hela verksamheten och ligga i kärnan av affären.

Begreppen har sitt ursprung i det som en gång kallades företagsetik men som med tiden mer och mer fokuserats på samhällsansvar, samhällsnytta, och hållbarhet och hur detta kan integreras i affärsmodellen för att på så sätt skapa värde inte bara för företaget utan även övriga intressenter liksom för samhället, miljön och planeten i stort.

De senaste åren har nya och uppdaterade internationella riktlinjer för arbete med att maximera företagets samhällsnytta utvecklats för att förenkla arbetet med att definiera vad hållbarhet innebär för varje enskilt företag eller organisation. Det gäller att åtminstone ha koll på vilka hållbarhetsfrågor som gäller i den egna branschen, vilka risker och möjligheter de innebär och förstå hur den egna verksamheten står sig i de viktigaste frågorna. Dessutom har man mycket att vinna på att i orienteringen ta ett större perspektiv, snegla på närliggande branscher, förebilder i andra branscher, spegla sig mot nationella och internationella riktlinjer och förstå vad intressenterna har för förväntningar.

Centrala riktlinjer:

  • Global Compact
  • Global Reporting Initiative (GRI G4)
  • ISO 26000 vägledning för socialt ansvarstagande
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • ILO:s konventioner och FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.

Dessa riktlinjer slår alla fast att det sammantaget finns ett optimalt sätt för en verksamhet att bidra till den globala utvecklingen för en hållbar värld. Med optimalt menas långsiktiga program med initiativ som skapar värde i flera dimensioner (ekologiskt, socialt och ekonomiskt).

Ett optimalt program ligger nära verksamhetens påverkan och inflytandesfär och tydliga värden skapas även för den egna verksamheten så att man tjänar på att driva programmet uthålligt.

FN Global Compact

Allies genomförde under 2013 en av FN Global Compact uppmärksammad studie av de av EU utpekade riktlinjerna i deras CSR-strategi för hur företag kan bejaka sitt samhällsansvar och på bästa sätt bidra till en hållbar utveckling.

Studien gjordes på uppdrag av Finansdepartementet. Rapporten ”Nästa steg” beskriver hur de internationella riktlinjerna överlappar och kompletterar varandra, samt vilka de gemensamma nämnarna är för de senaste uppdateringarna – det som anger vad som krävs för att ligga i framkant – att vara ett förebildsföretag inom hållbart företagande.

Under 2013 genomförde Allies en studie tillsammans med organisationen NMC –Nätverket för Hållbart Näringsliv för att generera goda exempel/förebildsföretag och konkreta råd/vägledning för företag och organisationer.

Rapporten Förebildsföretaget 2013 som presenterades i Almedalen innehåller bl. a. en tio-i-topp-lista på över vad som krävs för en lyckosam integrering av hållbarhet och CSR i verksamheten.