Purpose & Reputation

Allies arbetar med att utveckla hållbara varumärken. Med varumärke menar vi den samlade bild som intressenterna har av t ex en organisation, produkt, tjänst eller person, dvs idén om vad ”föremålet” står för, som bygger attraktionskraft, kultur, anseende och förtroende. Med hållbara varumärken menar vi både varaktiga och långsiktigt ansvarsfulla varumärken.

För att utveckla ett hållbart och starkt varumärke krävs resurser, konsekvens och uthållighet. Ett varumärke kan raseras på nolltid om det inte bygger på en solid grund av värdeskapande bortom egenintresset. Vi har gjort det till en specialitet att identifiera och bygga på denna grund för att ge varumärket resonansbotten.

Speciellt viktigt är det när det gäller varumärkesutveckling för företag eller organisationer. De behöver inte bara attrahera och behålla bra kunder utan även de bästa medarbetarna och ägarna samt skaffa sig trogna supportrar bland andra viktiga intressenter.

Ett företagsvarumärke bygger på företagets existensberättigande, det värde företaget skapar i samhället, samt vad man i företaget tror på och står för. Det är inte något man skapar, det måste snarare upptäckas. Vår erfarenhet visar att insikterna om varumärket finns i och runt organisationen, man behöver bara de rätta metoderna, verktygen och frågorna för att mejsla fram svaren.

The people crazy enough to think they can change to world are the ones who do. – Apple

Effektivt värdeskapande

Allies metodik för varumärkesutveckling går ut på att facilitera ett varumärkesarbete där nyckelpersonerna i verksamheten är högst delaktiga med att ta fram lösningen. Allies använder sig av välbeprövade metoder för att involvera, stimulera och engagera deltagarna.

I de fall man även vill involvera hundra- eller tusentals medarbetare (och kunder) i utvecklingen har Allies skapat en effektiv och resurssnål metodik utifrån ett smart tekniskt system som möjliggör en skapande dialog genom hela processen.

Därmed kan man fånga värdefulla insikter, skapa ambassadörer på alla nivåer och göra organisationen redo och entusiastisk inför utvecklingen.

I och med detta ökas förutsättningarna ytterligare för att verkligen skapa varaktiga, hållbara resultat.

Vår syn är att värderingsdrivna organisationer långsiktigt skapar ökad kundtillfredsställelse, nöjdare medarbetare, mer värde i samhället, bättre affärer och stolta ägare. Genom att använda varumärket som motor i förändringsprocessen skapas både enighet, motivation och utveckling.

Vi hjälper till att skapa högt värderade organisationer som genom sitt agerande bidrar till samhället på ett positivt sätt. Det är bara genom ett konsekvent värdeskapande agerande som man kan bygga riktigt värdefulla och hållbara varumärken.