Insight & Innovation

Allies Insight är ett marknadsundersökningsföretag i Stockholm vars verktyg och analysmetod har sin grund i en genuin jakt på äkta insikter, vetenskaplighet, respekt för respondenterna och internationell överenskommelse för värdering av ett varumärke (ISO 10668). Metoden är fortfarande unik, även om vi välkomnar att flera aktörer försöker efterlikna oss.

Metoden Insiktshjulet™ kombinerar fördelarna med den kvalitativa metodens öppna och ostyrda svar med den kvantitativa metodens mätbarhet. Den bygger på att respondenten själv skapar innehållet i undersökningen genom sina egna spontana reflektioner till skillnad från mer traditionella marknadsundersökningar där frågekonstruktionen görs utifrån den kunskap som konstruktören har tillgång till.

Detta gör Allies undersökningsmetod avsevärt mer relevant då den på ett tydligt och korrekt vis speglar varje enskild individs åsikt och spontana uppfattning om ett specifikt ämne, organisation eller varumärke. Man eliminerar därmed risken att bara bekräfta vad man tidigare misstänkt.

Respondenterna får uttrycka sig helt fritt och själva prioritera och värdera sina egna ord. På så sätt mäter vi det som verkligen är relevant för respondenten och vi får ett underlag som är både brett och djupt och som går att jämföra över tiden. Genom att respondenterna även får motivera sina egna svar skapas ett stort fördjupningsmaterial av exempel, förslag och idéer.

Vi har fått svar på flera frågor som vi inte visste att vi borde ställa.
– HSB

Vi använder oss av ett egenutvecklat analysverktyg som är webbaserat vilket gör att vi på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan hantera de flesta typer av undersökningar. Metoden lämpar sig mycket väl för alla former av webbaserade undersökningar såsom varumärkesundersökningar, marknadsundersökningar, kundundersökningar och medarbetarundersökningar.

Vi mäter det som är relevant och genererar insikter

En mätmetod för den fria tanken – öppet, ostyrt och kvanitifierbart

Snabb uppstart då vi låter respondenterna till stor del själva utforma sitt frågeformulär genom verktygets inbyggda finurlighet

En unik metod som fångar det som traditionella undersökningar sällan kan

Tränger ned på djupet och ger respondenterna möjlighet att utveckla sitt resonemang

Resultat som är lätta att ta till sig – värderade ordmoln, associationskartor och andra intuitiva insiktverktyg

Våra undersökningar

Brand Insight

Med Brand Insight gör vi en genomlysning av ert varumärkes DNA; vi tar reda på hur varumärket (företag, produkt eller person) upplevs av dess intressenter. Det ger en ovärderlig bild av komponenterna som bygger ert varumärke samt visar ett tydligt samband mellan affären och hur varumärket upplevs.

 

Med Allies unika metodik, Insiktshjulet™, mäter vi det som är relevant och levererar ett resultat som är lätt att ta till sig. Brand Insight ger på ett kostnads- och tidseffektivt sätt en kondenserad bild av intressenternas faktiska upplevelse av varumärket. Ett strålande verktyg och en perfekt plattform för det fortsatta varumärkesarbetet och för en kontinuerlig tracking.

Customer Insight

En Customer Insight ger på ett kostnadseffektivt sätt en nyanserad bild av era kunders drivkrafter och vad de värdesätter högst. Dessutom visar undersökningen hur väl ni lever upp till det de anser är viktigast och har uttryckt med sina egna ord. Det gör att kundens förståelse för de parametrar de utvärderar er på är 100%ig då de själva har formulerat de parametrar de tycker är viktigast. Vi hjälper er att kartlägga era kunder och stämmer löpande av hur de upplever att ni klarar av att uppfylla deras krav och önskemål.

 

Genom vår metod blir det möjligt att se vad de tycker är viktigast samt vad som krävs i de fall ni inte lever upp till deras förväntningar. Med andra ord tar vi era befintliga kunder till hjälp för att utveckla ert affärskoncept och verksamhet. Deras svar visar tydligt var ni kan göra förändringarna som ger störst effekt – till skillnad från era konkurrenter vet ni med hjälp av metoden vad kunderna önskar.

Market Insight

En Market Insight ger på ett kostnadseffektivt sätt en nyanserad bild av marknadens viktigaste framgångsfaktorer inom en specifik bransch och hur ni står i förhållande till era konkurrenter. Den ger även en unik inblick i hur de olika aktörer har positionerat sig i huvudet på kunderna, hur kunderna positionerar er samt var det finns möjligheter till en egen unik, tydlig och attraktiv position.

Employee Insight

En Employee Insight är en medarbetarundersökning där vi med hjälp av metoden Insiktshjulets öppna och ostyrda karaktär kan få fram hur medarbetaren upplever organisationen. Vi kan dessutom identifiera vilka hinder eller problem de upplever i sin vardag och få deras egna förslag på förbättringsåtgärder på det som är riktigt viktigt.

Culture & Values Insight

Med en Culture & Values Insight tar vi reda på organisationens autentiska kultur och hur företagets uttalade värderingar upplevs och efterlevs internt. Vi får en bild av hur väl den autentiska och den önskade kulturen överensstämmer och vad som krävs för att de ska vara helt överensstämmande. Affärsutvecklingsgurun Peter Drucker säger ”Culture eats strategy for breakfast” och menar att om inte kulturen lirar med det organisationen avser att genomföra strategiskt så vinner kulturen alla gånger.

 

Genom att förstå och arbeta med kulturen kan organisationen öka chanserna att faktiskt lyckas med att genomföra strategiska förflyttningar. En Culture & Values Insight undersökning, eller värderingsundersökning är en bra startpunkt för att ge alla i organisationen en chans att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt vara delaktig i vidareutvecklingen av kultur och värderingar som ger många spännande nycklar till hur organisationen kan bli ännu bättre. Den fungerar också utmärkt i ett EVP eller Employee Value Proposition-arbete för att bygga ett erbjudande som är äkta och förankrat i verkligheten.

Sustainability Insight

Med Ansvarshjulet ”Sustainability Insight” gör vi en genomlysning av en branschs unika ansvarsfrågor och i vilken utsträckning företaget lever upp till dem i intressenternas ögon. Ansvarshjulet ger även möjlighet till förbättringsförslag från intressenterna. Det ger en ovärderlig bild av komponenterna som bygger ditt företags hållbarhetsposition eller ansvarsposition.

  • En mätmetod för den fria tanken – öppet, ostyrt och kvantifierbart
  • Vi mäter det som är relevant och genererar insikter
  • En unik metod som fångar det som traditionella undersökningar sällan kan genom att gå bortom rationella påståenden och fånga underliggande värderingar och attityder.
  • Tränger ned på djupet och ger respondenterna möjlighet att utveckla sitt resonemang
  • Resultat som är lätta att ta till sig och använda i utvecklingsarbetet

Personal Insight

Vid en Personal Insight gör vi med hjälp av metoden Insiktshjulet en genomlysning av det personliga varumärket och tar reda på hur en person upplevs av dess intressenter. Undersökningen kan fungera som ett verktyg vid en Personal Due Diligence inför en strategisk chefsrekrytering och för förvaltning av det personliga varumärket.

 

En kartläggning av det personliga varumärket i relevanta målgrupper ger en ovärderlig bild av komponenterna som bygger det personliga varumärket som t.ex vilka begrepp associerar man med personen, vilka är styrkor och svagheter, egenskaper och framtoning, ledarstil, erfarenhet och förtroende.

Mer inom Insight & Innovation