Sustainability & Growth

ISO 26000 är en vägledning för socialt ansvarstagande och kan användas av både små och stora organisationer. Syftet med ISO 26000 är att ”maximera organisationens bidrag till hållbar utveckling”. Det går ännu inte att certifiera sig mot standarden i Sverige eftersom den betecknas som en vägledande standard. Däremot går det att verifiera sig.

Vad är en verifiering?

Det har utvecklats en egendeklaration med utgångspunkt i ISO 26000. Egendeklarationen är en beskrivning av hur organisationen arbetar för att lyckas med att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling. En tredje part kan därefter verifiera att organisationens arbete ligger i linje med standarden.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.– Eleanor Roosevelt

Processen kan anpassas efter behov och omfatta allt från gapanalys, affärskoppling, kommunikation, intressentanalys och tredjepartsverifiering. Allies kan även erbjuda en förverifiering, vilket är ett test för att bedöma hur lång tid det skulle ta för organisationen, och vad som skulle krävas av den, för att bli verifierad.

Allies har deltagit som expert i framtagandet av både ISO 26000 samt den svenska standarden för egendeklaration och verifiering av denna.

ISO 26000 för hållbart ansvarstagande

ISO 26000 är världens största hållbarhetsstandard och omfattar de flesta av de frågeställningar som hållbart ansvarstagande handlar om idag. Även om det är en standard för socialt ansvarstagande omfattar den både socialt och ekologiskt ansvarstagande liksom verksamhetsstyrning och etiskt uppförande.

Standarden är vägledande och ett pragmatiskt verktyg för de flesta organisationer. Stora som små. Målet är att identifiera vilka frågor som är relevanta för den egna verksamheten och fokusera sitt hållbarhetsarbete kring de aspekter där man har eller kan ha störst påverkan. Det betyder inte att man nödvändigtvis gör mer än tidigare, det viktiga är att göra rätt saker för att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling och säkra långsiktigt värdeskapande.

I korthet innehåller ISO 26000 följande områden och principer:

Samhällsengagemang och utveckling

Samhällsengagemang och utveckling omfattar hur en organisations bidrag till samhällsutvecklingen på olika sätt kan leda till ökat välbefinnande i lokalsamhället.

Goda verksamhetsmetoder

Goda verksamhetsmetoder omfattar anti-korruption, ansvarsfullt deltagande i den offentliga verksamheten, konkurrens på lika villkor, socialt ansvarsfullt uppförande, relationer med andra organisationer och respekten för äganderätt.

Arbetförhållanden

Arbetsförhållanden omfattar rekrytering och befordran av arbetare, rutiner för disciplinära frågor och processer för att lösa oförrätter, förflyttning och omplacering av arbetare, uppsägning, utbildning och kompetensutveckling, hälsa, säkerhet och yrkeshygien.

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning omfattar processer, system, strukturer eller andra mekanismer som gör det möjligt att tillämpa principerna och arbetssätten för socialt ansvarstagande.

Konsumentfrågor

Konsumentfrågor innehåller aspekter som god marknadsföringssed, skydd av hälsa och säkerhet, hållbar konsumtion, tvistlösning och gottgörelse, data- och integritetsskydd, tillgång till grundläggande varor och tjänster, handla sårbara och missgynnade konsumenters behov samt utbildning.

Miljö

Organisationer bör för att minska sin miljöpåverkan anta ett integrerat angreppssätt som beaktar direkta och indirekta ekonomiska, sociala, hälsomässiga och miljömässiga konsekvenser av sina beslut och aktiviteter.

Human Rights

De mänskliga rättigheterna är ett fundament i ISO 26000. Om de mänskliga rättigheterna uttrycker standarden följande: ”Även om de mänskliga rättigheterna vilar på förhållandet mellan staten och enskilda individer, är det allmänt erkänt att icke-statliga organisationer kan inverka på individers mänskliga rättigheter, och därmed har ett ansvar att respektera dem. ”Standarden beskriver också flera delområden för att underlätta för företagen att förstå relevansen och vilket inflytande organisationen har.

Delområdena är: Due dilligence, Risksituationer, Undvika medskyldighet, Hantering av missförhållanden, Diskriminering och sårbara grupper, Medborgerliga och politiska rättigheter, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt Grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

ISO 26000 innehåller också sju principer som beskriver det förhållningssätt man bör ha för att driva en ansvarsfull verksamhet

En organisation bör respektera de mänskliga rättigheterna och erkänna både deras betydelse och deras allmängiltighet.

Arbetsförhållanden omfattar rekrytering och befordran av arbetare, rutiner för disciplinära frågor och processer för att lösa oförrätter, förflyttning och omplacering av arbetare, uppsägning, utbildning och kompetensutveckling, hälsa, säkerhet och yrkeshygien.

Transparens. En organisation bör på ett tydligt, korrekt och fullständigt sätt, och till en rimlig och tillräcklig grad, offentliggöra riktlinjer, beslut och aktiviteter som den ansvarar för.

En organisation bör respektera internationella uppförandenormer, samtidigt som den efterlever rättsstatens principer.

En organisation bör respektera, beakta och bemöta sina intressenters intressen.

Etiskt uppförande. En organisations uppförande bör grundas på värderingar om ärlighet, rättvisa och integritet. Värderingarna innebär en omtanke för människor, djur och miljö och ett åtagande att ta hänsyn till intressenters behov.

Ansvarighet. ”…en organisation bör acceptera granskning och också acceptera en skyldighet att bemöta resultatet av sådan granskning.”