Purpose & Reputation

För ett effektivt varumärkesbyggande behövs en genomarbetad varumärkesstrategi. Varumärkesstrategin hjälper dig att realisera varumärket och skapa tydlighet både internt och externt. Den skapar förutsättningar för varumärket som motor i en evolutionär utvecklingsprocess och blir en riktning med viktiga milstolpar och nyckelhandlingar för ett agilt arbetssätt.

Huvuddiskussionen i varumärkesstrategiarbetet handlar om transformationen, förflyttandet, från dagens situation till den önskade positionen, integreringen mellan varumärke och verksamhet samt hur medarbetarna ska leva varumärket. Strategin kan också omfatta varumärkesportföljen och dess arkitektur om det inte redan är optimerat för att stärka affären.

Allt bottnar i varumärkets natur och de förutsättningar som följer av det. En varumärkesstrategi måste ligga i linje med affärsstrategin, i många fall är de sammanvävda.

Varumärkesfrågan bör ägas av ledningen och vara en prioriterad fråga i styrelsen. Det ligger enorma värden i varumärken idag. Att ta ansvar för hur detta värde förvaltas och utvecklas borde vara en självklarhet även om för många organisationer fortfarande låter frågan ägas av en person som inte ens har en plats i ledningsgruppen. Och ännu mer sällan är styrelsen utbildad för att diskutera varumärkesstrategin på allvar för strategiskt och konsekvent utveckla varumärkesvärdet.

Varumärkesstrategin bygger på varumärkesplattformen och den strategiska inriktningen

Vi rekommenderar att man med jämna mellanrum gör ett varumärkesbokslut så att man tvingas förstå de olika elementen i varumärket och vilka faktorer som påverkar det. På så sätt kan man lägga fast en varumärkesstrategi som steg för steg ökar värdet av varumärket.

Läs mer om detta under varumärkesvärdering. Nyckeln till ett framgångsrikt varumärkesarbete är förmågan att omsätta varumärkesstrategin i praktiken.

The people crazy enough to think they can change to world are the ones who do. – Apple

Varumärkesstrategin handlar om att effektivt styra bilden av företaget i syfte att stärka varumärket och attrahera rätt människor, kunder och medarbetare och därmed göra bättre affärer.

I vårt sätt att se på varumärken och företagsutveckling innefattar det även ett hållbart synsätt och agerande i samhället där man skapa värde inte bara för företaget utan även för dess intressenter och samhället i stort.