Purpose & Reputation

Beskrivningen av företagets varumärke sammanfattar vi i en egenutvecklad modell och varumärkesplattform. Vår plattformsmodell kallar vi brännjärnet och är utvecklad för att fungera som en kärna för hela verksamheten och är ofta en utgångspunkt i ett genomgripande och evolutionärt förändringsarbete.

Den bygger på insikter kring hur man bygger starka varumärken, hur man utvecklar och driver affärer, vad som driver människor i och utanför företaget och vad som krävs för att vara långsiktigt hållbar och relevant.

Fördelen med att ha en genomarbetad och uppdaterad varumärkesplattform är att hela organisationen har en grundplåt att utgå ifrån när de gäller strategier, innovation, utveckling, kommunikation och agerande. På så sätt skapar organisationen en tydlig profil – både internt och externt.

I utvecklingen av företagets varumärkesplattform ligger utmaningen i att identifiera, utvärdera och besluta kring det som verkligen har relevans idag och imorgon. Dessutom handlar det om att få med sig en kritisk massa av personer för att lyckas med genomförandet. Därför arbetar vi med en involverande process där utvecklingen av varumärkesplattformen är ett resultat av Co-creation.

I de fall man även vill involvera hundra- eller tusentals medarbetare eller kunder i utvecklingen har Allies utvecklat ett unikt tekniskt system som möjliggör en dialog genom hela processen, för att ytterligare stärka arbetet och skapa varaktiga resultat.

Build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis.
– Patagonia

Allies metodik går ut på att facilitera ett arbete där nyckelpersonerna i verksamheten är högst delaktiga i att ta fram lösningen. Vi använder oss av välbeprövade och kostnadseffektiva metoder för att involvera, motivera och engagera deltagarna. Bland annat används arbetsdukar som är speciellt anpassade för de olika frågeställningarna som berörs av plattformsarbetet.

Plattformen utgör en utgångspunkt för resan och möjliggör för alla inblandade att arbeta efter en gemensam idé och mot ett gemensamt mål oavsett vilka uppgifter de sätts att utföra. Plattformen är designad för att fungera som en inspirationskälla och en kvalitetsförsäkring för verksamhetsutvecklingen.

Point of Change

De olika delarna i plattformen utgör ingredienserna till en avsiktsförklaring och berättelse om företagets historia, nutid och framtid som engagerar alla viktiga intressenter och skapar förutsättningar för att skapa en tydlig bild av vad företaget står för.

Plattformsarbetet bidrar till att skapa en gemensam bild av vilka vi är, hur vi arbetar, vad vårt uppdrag är, vad vi ska åstadkomma tillsammans, hur vi ska upplevas av våra intressenter, vilka de är osv. De nödvändiga byggstenarna till den katedral vi vill lämna efter oss.

Detta blir utgångspunkten för affärsutveckling och innovation, hållbar utveckling och ansvarstagande, kultur och värdegrund, kommunikation och försäljning. Brännjärnet är grunden för vad företaget står för och tror på och är utgångspunkten för en resa, ett uppdrag eller ett manifest.

Byggstenar

Intressenterna

Företagets viktigaste publiker att svara an mot. Relationer där ansvar skall tas och värde skapas. Pekar på de viktigaste och mest prioriterade relationerna som bolaget har med sin omvärld.

Syftet/Missionen

Företagets unika roll i samhället. Dess existensberättigande baserat på vad som skulle saknas om det försvann. Det högre syftet som är en övergripande fördjupad beskrivning bortom företagets affärsidé och sammanfattar vad vi tjänar pengar på, vad som driver oss, vad vi är bäst på och hur vi skapar värde i samhället. Ett svar på varför vi finns till som kan driva utvecklingen av bolaget och sprida stolthet hos alla som arbetar i och med bolaget och en källa till attraktionskraft.

Kärnvärderingar

Organisationens grundläggande värderingar och tro som stödjer och vägleder attityder och beteenden och skapar förutsättningar för värdegemenskap med nyckelintressenterna. Skall verka som den etiska kompassen som också tydliggörs i exempelvis en uppförandekod och andra riktlinjer.

Visionen

Ledstjärnan och det stora håriga målet (BHAG). Det som för alla involverade blir det engagerande, tydliga målet för allt som görs i företaget. De bästa visionerna engagerar inte bara ledning, chefer och medarbetare utan entusiasmerar även kunder, leverantörer, partners och kompetensmarknaden.

Insikter

Avgörande insikter om affärens och verksamhetens förutsättningar och framgångsfaktorer i relation till omvärlden.

Värden

En beskrivning av verksamhetens WIN-WIN-WIN-värden, dvs de värden organisationen skapar för företaget, omvärlden och berörda intressenter.

Positionen

Det särskiljande karaktärsdraget som driver företagets affär, värdeskapande och anseende. Positionen skall vara attraherande, enkel, tydlig, lätt att kommunicera, se och komma ihåg för de avgörande intressenterna.