Sustainability & Growth

Många företag arbetar idag ofta med en riskanalys och väsentlighetsanalys i samband med arbetet runt en hållbarhetsredovisning som har sin utgångspunkt i GRI (Global Reporting Initiative). Begreppet är en översättning av engelskans ”materiality analysis”. Men eftersom den senaste versionen av GRI, G4 ännu inte översatts till Svenska, så börjar materialitetsanalys bli ett synonymt begrepp som används allt mer. Analysen syftar till att identifiera de frågor som är viktigast att arbeta med, frågor som innebär väsentliga risker och eller dito möjligheter.

För att arbeta med hållbar utveckling idag måste hållbarhetsarbetet ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och värdeskapande processer.

GRI G4 är en redovisningsstandard, men används i många fall, på gott och ont, som en managementstandard. Ett problem kan vara att hållbarhetsarbetet då tenderar att bli redovisningsstyrt istället för att verkligen identifiera vad som är väsentligt eller materiellt för företaget i sin strävan att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling. För att arbeta med hållbar utveckling idag måste hållbarhetsarbetet ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och värdeskapande processer.

I de fall man även vill involvera hundra- eller tusentals medarbetare eller kunder i utvecklingen har Allies utvecklat ett eget unikt tekniskt system som möjliggör en dialog genom hela processen, för att ytterligare stärka arbetet och skapa varaktiga resultat.

Allies arbetar utifrån utgångspunkten att väsentlighets-/materialitetsanalysen ska göras med tre dimensioner i åtanke – vilka sakfrågor som företaget ska prioritera för att maximera värdet både för ägare, intressenter och samhälle. I samhällsperspektivet ingår miljöfrågorna.

För att identifiera värdeskapandet i dessa tre dimensioner så har Allies, med bas i rapporten ”Nästa steg” och utifrån uppdateringarna i GRI G4 utvecklat en kostnadseffektiv process för vad vi kallar en ”intressentvaliderad väsentlighetsanalys eller materialitetsanalys”.

Istället för att gissa eller själv bedöma, så låter vi intressenterna – genom hela värdekedjan – med samlad röst, visa vad företaget bör prioritera att arbeta med.

Processen identifierar som komplement även företagsspecifika ansvarsfrågor, som i många fall ligger utanför Global Reporting Initiatives scope. Metoden har genomgått revisioner via flera kunduppdrag och strävar efter att kvantifiera de värden som skapas i de tre dimensionerna, för att minska risken att väsentlighetsanalysen/materialitetsanalysen bygger på godtyckliga antaganden.

Istället för att gissa eller själv bedöma vad intressenterna tycker är viktigt, så låter vi intressenterna – genom hela värdekedjan – med samlad röst, visa vad de anser att företaget bör prioritera att arbeta med. Därtill adderas sedan de frågor som organisationen själv har identifierats som väsentliga frågor.